Planner

Vår grafiske produksjonsplanlegger inneholder alt du trenger for å planlegge og er markedets mest allsidige og fleksible løsning.

En planner med alt du trenger for å planlegge

Vår grafiske planlegger har ulike visninger. Den kan vise per prosjekt, per ordre, per ressursgruppe, per produksjonslinje eller belastning på dine resurser. I vår løsning kan ressurs være maskin eller en person eller en gruppe med personer. I tillegg så kan planen settes opp til å vise bare en avdeling eller en site. Her kan systemet settes opp til at avdelingsleder kan se sin plan, mens en produksjonssjef ser hele planen. Det er også mulig å sette opp planen til at en gruppe operatører kan se sine aktiviteter på en storskjerm i produksjonslokalet. Operasjonene vil ha ulike farger etter hvilken fase operasjonen er i. Hvilke farger man velger for de forskjellige fasene kan settes opp etter eget ønske. Man kan f.eks. bruke Grå farge for operasjoner som er «Til planlegging», og blå farge når produksjonsordren blir lagt til «Planlagt» og grønn når operatøren starter jobben fra sin produksjonsterminal.

people on the shopfloor planning production

Du velger selv hvilket nivå du ønsker å plan legge på. Du kan velge alt fra minutter til år ved å scrolle opp og ned i planen. Det er enkelt å klikke på ikoner for dag/uke/måned, eller du kan klikke på en dag eller time øverst i planen. Vi har visning av nåtiden som vil automatisk flytter seg etter tiden. Det er også mulig å flytte nåtiden til et annet tidspunkt om du ønsker å planlegge frem i tid. Planleggeren inneholder ubegrenset med kalendere. Du kan ha kalender for standardtid, overtid, turnus eller din egen definerte kalender. Vi legger inn bevegelige helligdager og feriekalender. kalenderen ligger på hver ressurs og operatør. Det er også mulig å koble til fraværskalender fra andre systemer, slik at sykdom automatisk reduserer kapasitet på operatør/ressurs. Tilgjengelig tid vises i planleggeren med hvit felt, mens grått felt er ikke disponibel tid. Kalendere er alltid grunnlaget for din total kapasitet i produksjonen.

woman sitting by a computer working in production

Når det legges inn en ordre på ordrestyrte produkter blir det automatisk skapt produksjonsordre, og den legges ut i produksjonsplan etter ulike kriterier. Videre så kan man benytte seg av ulike planleggings strategie. Når produksjonsordre er plassert så har vi mange verktøy for å optimalisere produksjonsplan. Alle operasjoner kan flyttes mellom ressurser ved «drag and drop» . Hvis man benytter simuleringsfunksjonen til å re planlegge benyttes produksjonsordrens prioritet, leveringsdato og operasjonens varighet som parametere for å skape den mest optimale planen. Når noe er endret i planen og det har en konsekvens for fremdriften, så vil det komme opp et rødt merke på venstre side i planen. Dette merket vil vises fra toppnivå og ned til operasjonen det dreier seg om. Det er derfor raskt og enkelt å se endringer som skjer i planen, og raskt å sette inn tiltak. Det er mulig å søke fram alle operasjoner som har like egenskaper, om det er samme råvare eller det er like operasjoner på samme maskin. Om planlegger ser at dette er hensiktsmessig så kan operasjonen slåes sammen og kjøre som en operasjon Alle ruter vises i planen slik at om en operasjon blir flyttet med start før operasjonen som ligger tidligere i ruten, så vil ruten bli rød, og du må foreta et valg.

metal on shelfs

Operasjoner i planen kan låses og dette medfører at man enkelt kan merke et område i planen og re planlegge de operasjonene som ikke er låst. Man kan velge forskjellige strategier f.eks. en flakehalsplanlegging, eller flytte alle operasjoner fremover eller bakover i tid for å tette «huller» i planen for å utnytte ressurser så gunstig som mulig. En Operasjon som er startet, vil vise estimert ferdig tidspunkt ut ifra hva Operatør estimerer eller ut ifra antallet som er rapportert på operasjonen og tiden som er forbruket. Operasjoner hvor estimert tid vil medføre at man ikke blir ferdig som planlagt vil vises i Planen. Planleggeren vil med en gang se forsinkelsen og konsekvensen av den, og vil da raskt se konsekvensen av et maskinhavari/forsinkelse og gjøre tiltak med re planlegging.

tools for milling

Planen kan også vise når råvaren vil ankomme og være klar for produksjon. Om det blir en forsinkelse så vil dette automatisk vises i planen med at operasjonen som har behov for råvaren blir merket med et varsel ikon. Planleggeren kan gå inn på aktuelle operasjonen og se hvilken råvare som er forsinket. Fra dette bilde kan han bytte til alternativ råvare, eller velge å re planlegge. Alle endringer som gjøres i planen vil automatisk bli oppdatert på produksjonsterminalen, slik at operatøren har oppdaterte kjørelister til enhver tid. Vi har også mulighet til å bestemme hvilken effektivitet planen skal planlegges på. Det vi vet er at å planlegge på 100 % effektivitet vil føre til at det blir endringer i planen. Du kan selv sette hvilket nivå du ønsker å planlegge på. De som har mye «ad-hock» produksjon og vet at ca 50 % av kapasiteten går til «ad-hock» produksjon kan sette planen til 50 % effektivitet. Så kan planen enkelt re planlegge med å sette jobber fremover i tid kontinuerlig etter hvor ofte du vil ha planen oppdatert.

person using machine and sparks are occurring

Det er mulig å sette kapasitet og effektivitet på ressurs og operatør sin kalender. Har du en maskin som bare kan kjøre på en viss kapasitet i en periode, så setter du inn denne kapasiteten på ressursen sin kalender og planen tar høyde for dette. Det samme kan gjøres på operatør, der du f.eks. ønsker 80 % effektivitet på en lærling. Vi har en egen visning av belastning der du har oversikt på alle ressurser. Her vil det vise om du har ledig kapasitet eller om det er planlagt for mye belastning på en ressurs. Kapasitet og belastning kan også vises på hver resurs som egen linje. Alle jobber som ligger til grunn har en egen farge, slik at det er enkelt å se hvilke operasjoner som tar mest kapasitet. Det er enkelt fra dette bildet å sette på mer kapasitet ved å endre til overtidskalender, eller om du vil flytte en av operasjonen til annet tidspunkt. Eller anen ressurs.

inside production company

Hva våre kunder sier

Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Production Manager, Høiax Systems

Vi har kontroll og oversikt over alle kostnader i våre produksjoner. Både kostnadene for prosessen og materialene som er i bruk. Vi ønsker å samle alt i ett system. Da har vår operatør som jobber på den ene delen tilgang til alt han trenger.
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Site Manager, Røros Produkter

Kom i gang!

Enkel å skifte, enkel å implementere og enkel å tilpasse til dine behov.

Book et møte